Wie kunnen er terecht

Jemalupe levert 24 uur per dag passende zorg aan haar deelnemers. Dit doen wij met teams die nauw bij hen betrokken zijn. De teams bestaan uit onze zorgmedewerkers met ieder hun eigen specialisatie. Samen zorgen we ervoor dat aan verschillende doelgroepen binnen de geboden zorg goed passende, kwalitatief hoogwaardige, wetenschappelijk onderbouwde en efficiënte zorg wordt geboden.

De vraag wie er terecht kan op onze zorgboerderij is niet eenduidig te beantwoorden. In eerste instantie houden wij ons aan onze opnamecriteria en afwijzingscriteria. Er wordt veel aandacht besteed aan de intake, waardoor er van beide partijen een goede indruk verkregen kan worden. Doelstelling is de juiste individuele behoeften en voorkeuren te bieden: voor iedere cliënt de juiste methodiek. Het is van groot belang goed te kijken naar de zorgvereisten en wat geboden moet worden op relationeel gebied om de juiste hulp te kunnen waarborgen. Uiteindelijk moet een weloverwogen keuze leiden tot een goede kwaliteit van zorg en een betere kwaliteit van leven voor de cliënt.

Sigmund Freud is de grondlegger van de gedachte “Traditioneel gezien heeft de kwaliteit van de therapeutische relatie een belangrijke invloed op de uitkomst van de therapie”. Hij benoemde daarbij het gevoel van samenwerken, warmte en steun. Dit zijn binnen onze zorgboerderij de belangrijke kernwaarden.

Volgens de definitie van Bordin houdt de therapeutische relatie in: (1) overeenstemming over de doelen van de therapie, (2) overeenstemming over de taken van de therapie, en (3) de kwaliteit van de persoonlijke band tussen patiënt en therapeut. Deze definitie wordt op Jemalupe nageleefd.

Dagbesteding

Op maandag, dinsdag en donderdag bieden wij een prikkelarme dagbesteding. De cliënten die momenteel dagbesteding volgen zijn jongvolwassenen met een (licht)verstandelijke handicap en/of autisme. De prikkelarme dagbesteding bestaat uit werken met boerderijdieren, creatieve activiteiten en algemene dagelijkse activiteiten zoals koken en boodschappen doen. Cliënten worden begeleid in een rustige omgeving, waarbij ieder op zijn of haar eigen niveau mag zijn wie hij of zij is.

Logeren

Op dit moment komen op Jemalupe kinderen met diverse zorgvragen en mate van zorgbehoefte bij ons logeren in het weekend, doordeweeks na schooltijd, en in de vakanties. Ook bieden wij middagopvang op maandag, dinsdag en woensdag. Tijdens het logeren bij Jemalupe is het doel te ontspannen in een rustige omgeving.

Wonen

Wij bieden een woontraject aan voor jongeren en jongvolwassenen gericht op uiteindelijk (begeleid) zelfstandig wonen. De jongeren die het woontraject volgen hebben diverse zorgvragen op alle leefgebieden, vaak met een zwaardere problematiek.

Uitsluitingscriteria

Jemalupe kan zorg weigeren op basis van de uitsluitingscriteria als er redenen zijn op grond waarvan het verlenen van de juiste zorg niet door Jemalupe kan worden geboden.

Bij iedere aanmelding wordt de zorgvraag afgezet tegen de uitsluitingscriteria. De uitsluitingscriteria is tevens ook de bovengrens van zorg die Jemalupe kan leveren. Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Jemalupe een cliënt in zorg neemt. Er wordt telkens een individuele beoordeling gemaakt. Cliënten die voldoen aan de criteria voor uitsluiting worden niet in zorg genomen.

Uitsluitingscriteria op basis van het zorgaanbod

Met het oog op het leveren van kwaliteit van zorg en het zorgaanbod worden de volgende uitsluitingen gehanteerd.

Uitgesloten zijn cliënten:

  • Met forensische psychiatrie;
  • Met problematisch, zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
  • Die zeer gewelddadig zijn naar zichzelf en/of anderen;
  • Die verbaal extreem agressief zijn;
  • Die grensoverschrijdend seksueel gedrag vertonen naar zichzelf en/of anderen;
  • Die rolstoelgebonden zijn (in verband met het terrein en de inrichting van de zorgboerderij);
  • Die zorg moeten krijgen in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz);
  • Die de hulp van Jemalupe niet willen accepteren.

Uitsluitingscriteria op basis van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) voor cliënten reeds in zorg.

Wanneer de cliënt door de aard van zijn ziekte (psychogeriatrische aandoening en/of verstandelijke beperking) een toenemende zorgbehoefte ontwikkelt waarbij onvrijwillige zorg (vrijheid beperkende maatregelen) toegepast zou moeten worden, dan treedt de procedure beëindiging zorg in werking. Deze is op te vragen bij de directie.

Deze exclusiecriteria zijn niet vast te pinnen op een zorgzwaarte of zorgprofielen.

wiekunnenerterecht