Wie kunnen er terecht

Wie kunnen er terecht

De vraag wie er terecht kan op onze zorgboerderij is niet eenduidig te beantwoorden. In de eerste instantie houden wij ons aan onze in- en exclusie criteria. Er wordt veel aandacht besteed aan de intake waardoor er van beide partijen een goede indruk verkregen kan worden. Zowel zorginhoudelijk als op relationeel gebied. Aangezien traditioneel gezien de kwaliteit van de therapeutische relatie een belangrijke invloed heeft op de uitkomst van de therapie. Freud is de grondlegger van deze gedachte, hij benoemde daarbij het gevoel van samenwerken, warmte en steun. Dit zijn binnen onze zorgboerderij belangrijke waarden.

Volgens de definitie van Bordin houdt de therapeutische relatie in: (1) overeenstemming over de doelen van de therapie, (2) overeenstemming over de taken van de therapie, en (3) de kwaliteit van de persoonlijke band tussen patiënt en therapeut.  Deze definitie wordt op Jemalupe nageleefd.

Dagbesteding:

Op maandag, dinsdag en donderdag bieden wij een prikkelarme dagbesteding. De mensen die momenteel komen zijn jong volwassenen met een (licht) verstandelijke handicap en autisme.

Logeren

Op dit moment komen er op Jemalupe kinderen met diverse zorgvragen en zorgzwaarte bij ons logeren in het weekend, door de week na schooltijd, en in de vakanties. Ook bieden wij middag opvang op maandag, dinsdag en woensdag.

Wonen

Wij bieden een woontraject aan voor jongeren en jong volwassenen gericht op uiteindelijk (begeleid) zelfstandig wonen. De jongeren die het woontraject volgen hebben diverse zorgvragen op alle leefgebieden, vaak met een zwaardere problematiek.

Uitsluitingscriteria

Jemalupe kan zorg weigeren op basis van de uitsluitingscriteria als er redenen zijn op grond waarvan het verlenen van zorg in redelijkheid niet van Jemalupe kan worden verlangd. Dat is het geval waar het bij Jemalupe aan deskundigheid en expertise ontbreekt zoals gespecialiseerde psychiatrische verpleegkundigen.

Bij iedere aanmelding wordt de zorgvraag afgezet tegen de uitsluitingscriteria. De uitsluitingscriteria is tevens ook de bovengrens van zorg die Jemalupe kan leveren. Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Jemalupe de cliënt in zorg neemt. Er wordt dus telkens een individuele beoordeling gemaakt. Cliënten die voldoen aan de criteria voor uitsluiting worden op basis van de indicatie niet in zorg genomen.

Uitsluitingscriteria op basis van het zorgaanbod

Met het oog op het leveren van kwaliteit van zorg en het zorgaanbod worden de volgende uitsluitingen gehanteerd.

Uitgesloten zijn cliënten:

  • met forensische psychiatrie;
  • met problematisch, cq. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
  • die zeer gewelddadig zijn naar zichzelf en/of anderen;
  • die verbaal extreem agressief zijn;
  • die grensoverschrijdend seksueel gedrag vertonen naar zichzelf en/of anderen;
  • die rolstoel gebonden zijn (i.v.m. het terrein en de inrichting van de boerderij)
  • die zorg moeten krijgen in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte GGZ (Wvggz)
  • die de hulp van Jemalupe niet willen accepteren.

 Uitsluitingscriteria op basis van de wet Zorg en Dwang en de Wet verplichte GGZ (Wvggz) voor cliënten reeds in zorg.

Wanneer de cliënt door de aard van zijn ziekte (psychogeriatrische aandoening en/of verstandelijke beperking) een toenemende zorgbehoefte ontwikkeld waarbij onvrijwillige zorg (vrijheid beperkende maatregelen) toegepast zou moeten worden, dan treedt de procedure beëindiging zorg in werking, deze is op te vragen bij de directie.

Deze exclusie criteria zijn niet vast te pinnen op een zorgzwaarte of zorgprofielen.

 

wiekunnenerterecht