Methoden

Methoden

Gebruikte methoden  bij Jemalupe

Alle methoden die op Jemalupe worden aangeboden en ingezet zijn terug te vinden in de positieve psychologie. De richtlijnen die wij hanteren vindt u onderaan de pagina.

Methodisch werken.

Bij Jemalupe wordt er methodisch gewerkt. Naast de kwaliteitseisen die wij op Jemalupe hanteren wordt er altijd gewerkt met een begeleidingsplan waarin de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus gehanteerd wordt. Er worden doelen vastgesteld in overleg met de deelnemer en eventueel zijn/haar vertegenwoordiger(Plan). Dan worden de activiteiten ingezet zoals beschreven in het begeleidingsplan waardoor de doelen bereikt kunnen worden (DO). Daarna wordt er tijdens de evaluatie met alle betrokkenen gekeken of de doelen behaald zijn (Check). Tijdens dit gesprek wordt tevens besproken of de doelen moeten worden aangepast of bijgesteld (Act) of als afgerond worden aangemerkt en dus waarna er weer een nieuwe cyclus gestart kan worden.

Dan zijn er nog een aantal specifieke methoden die worden ingezet op Jemalupe:

Totale communicatie

Algemeen: Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie.

Bij Jemalupe wordt Totale communicatie ingezet bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen. Elk mens heeft recht op communicatie. Hiervoor gebruiken wij pictogrammen, gebaren, weekplanners, signaleringsplannen, verwijzers, de tablet en geschreven taal. Dit is ingebed in de dagelijkse gang van zaken. Al onze medewerkers gebruiken de methode Totale communicatie.

Oplossingsgericht werken

Algemeen: Oplossingsgericht werken/therapie, werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld door De Shazer (1985) en Berg en Miller ((1992).  De Shazer legde de nadruk op het bouwen van oplossingen in tegenstelling tot op het oplossen van problemen, en plaatste de cliënt in de rol van de expert.

Bij Jemalupe wordt oplossingsgericht werken ingezet bij alle deelnemers van onze zorgboerderij als gesprekstechniek en voor het behalen van de gestelde doelen.

Competentiegericht werken

Algemeen: Bij competentiegericht werken (of het sociaal competentiemodel) is het belangrijk dat de vaardigheden van de deelnemer voldoende zijn voor de ontwikkelingstaken, als dit zo is dan is de balans goed. Er wordt intensief aan praktische, sociale en probleemoplossende vaardigheden van de deelnemer gewerkt. Dit wordt onder andere gedaan door positief gedrag op diverse manieren te bekrachtigen en negatief gedrag te negeren.

Bij Jemalupe wordt competentiegericht werken gebruikt, onder andere doormiddel van het benoemen of bekrachtigen van positieve gedragingen en/of handelingen. Het ondersteunen van vaardigheden welke de deelnemer nog niet eigen is zodat de deelnemer alle kans krijgt zonder stressoren aan zijn ontwikkelingstaken te werken. Tevens is de feedback van de begeleiders gericht op de positieve gedragingen van de deelnemer.

Motiverende gespreksvoering

‘Als je iemand behandelt zoals hij is, zal hij blijven zoals hij is, maar als je hem behandelt alsof hij was wat hij zou moeten en kunnen zijn, zal hij worden wat hij zou moeten en kunnen zijn’. -Johan Wolfgang von Goethe.

Bij Jemalupe wordt motiverende gespreksvoering ingezet indien de deelnemer een veranderingen in levenswijze of invulling wenst. Of dat de motivatie van de deelnemer er nog niet is om een verandering vorm te geven.

Modeling

Algemeen: Bandura heeft ‘modeling’ (imitatie) toegevoegd aan de sociale leertheorie. Hij gaf hiermee aan dat een mens tevens leert door observatie. Mensen leren door simpelweg het gedrag van de ander – het model – waar te nemen, deze gegevens te onthouden en op een later tijdstip uit te voeren.

Bij Jemalupe wordt er veel via deze theorie gewerkt. Aangezien het wonen en logeren plaatsvindt in kleine groepen met een vaste groep begeleiders is er veel mogelijkheid voor de begeleiders om ‘het goede voorbeeld’ te geven.

‘Token economy’ Puntensysteem doormiddel van zelfbeoordeling

Algemeen: In de gedragstherapeutische behandelmethode wordt ook gewerkt met de ‘token economy’. Hierbij wordt gewenst gedrag beloont met punten. Ongewenst gedrag krijgt geen punten, waardoor geen aandacht en zal het uitdoven.

Bij Jemalupe passen we dit toe indien deze methode bij de deelnemer past. Dan worden de punten alleen niet door de begeleiding gegeven echter wordt dit in samenspraak met de deelnemer gedaan. Hiermee wordt tevens de zelfreflectie bevordert.

Vlaggensysteem

Algemeen: Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. (Bron: https://www.movisie.nl/interventie/vlaggensysteem)

Bij Jemalupe wordt het vlaggensysteem ingezet bij kinderen en jongeren indien er aanwijzingen of vragen zijn over de seksuele ontwikkeling van de desbetreffende deelnemer.

Signaleringsplan

Algemeen: Het signaleringsplan wordt opgesteld om onprettige situatie voor de deelnemer te voorkomen. Dit kan een terugval zijn betreffende een verslaving maar kan ook om boosheid of woede-uitbarstingen gaan. De mogelijke gemoedstoestanden van een deelnemer worden met het signaleringsplan in kaart te gebracht. Met daarbij de stressoren en de beschermende of helpende factoren vanuit de deelnemer en wat de omgeving kan doen om te helpen. Tevens krijgt de deelnemer door het signaleringsplan inzicht in de helpende en storende factoren in deze situaties.

Bij Jemalupe wordt het signaleringsplan opgesteld naar aanleiding van de risico taxatie. Het signaleringsplan wordt samen met de deelnemer opgesteld.

Risicotaxatie

De risicotaxatie wordt opgesteld om inzicht te krijgen in de veiligheid voor de deelnemer en voor de omgeving.

Bij Jemalupe wordt voor iedere deelnemer een risicotaxatie opgesteld en besproken tijdens de evaluatie.

RICHTLIJNEN

Wij maken gebruik van de volgende richtlijnen:

Voor de jeugd:

Voor wonen: